لوگزامبورگی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male first name

زبان: لوگزامبورگی [lb] بازگشت به لوگزامبورگی

دسته بندی: male first name تصديق male first name تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "male first name".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟