لاتین واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbs in Latin (از adesurio به abrodo)

زبان: لاتین [la] بازگشت به لاتین

دسته بندی: verbs in Latin تصديق verbs in Latin تلفظ ها