زبان:

قرقیزستانی

[Kırgızca / Кыргызча]

بازگشت به قرقیزستانی

266 واژه های تلفظ شده.