زبان:

خمر

[Khmer]

بازگشت به خمر

303 واژه های تلفظ شده.