خمر راهنمای تلفظ

[Khmer]

پيوستن به تلفظ های خمر

  • شمار متكلمان: 20.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 98
  • واژه‌های تلفظ شده: 96
  • واژه‌های تلفظ نشده: 295
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه