خمر راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: خمر [Khmer] پيوستن به تلفظ های خمر

  • شمار متكلمان: 20.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 88
  • واژه‌های تلفظ شده: 86
  • واژه‌های تلفظ نشده: 199