خمر راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: خمر [Khmer] پيوستن به تلفظ های خمر

  • شمار متكلمان: 20.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 72
  • واژه های تلفظ شده: 63
  • واژه های تلفظ نشده: 194