قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Tatar male names

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: Tatar male names تصديق Tatar male names تلفظ ها