قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به How are you? in Kazakh

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: How are you? in Kazakh تصديق How are you? in Kazakh تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "How are you? in Kazakh". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا