قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Good bye in Kazakh

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: Good bye in Kazakh تصديق Good bye in Kazakh تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Good bye in Kazakh". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا