زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: Cyclist

تصديق Cyclist تلفظ ها