قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Cyclist

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: Cyclist تصديق Cyclist تلفظ ها