قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjectives

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: adjectives تصديق adjectives تلفظ ها