قزاقستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به исемнәр (از Абай به Әлем)

زبان: قزاقستانی [kk] بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: исемнәр تصديق исемнәр تلفظ ها