زبان:

كابارديايی

[Адыгэбзэ]

بازگشت به كابارديايی

1.190 واژه های تلفظ شده.