گرجی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به who wants to be a millionaire

زبان: گرجی [ka] بازگشت به گرجی

دسته بندی: who wants to be a millionaire تصديق who wants to be a millionaire تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "who wants to be a millionaire". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا