گرجی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male names

زبان: گرجی [ka] بازگشت به گرجی

دسته بندی: male names تصديق male names تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "male names". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا