گرجی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به cities

زبان: گرجی [ka] بازگشت به گرجی

دسته بندی: cities تصديق cities تلفظ ها