گرجی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chess grandmaster

زبان: گرجی [ka] بازگشت به گرجی

دسته بندی: chess grandmaster تصديق chess grandmaster تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "chess grandmaster". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا