زبان: ژاپنی [ja]

بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: 標準語

تصديق 標準語 تلفظ ها