ژاپنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 標準語

زبان: ژاپنی [ja] بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: 標準語 تصديق 標準語 تلفظ ها