زبان: ژاپنی [ja]

بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: 日本の旧国名

تصديق 日本の旧国名 تلفظ ها