ژاپنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 日本の旧国名

زبان: ژاپنی [ja] بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: 日本の旧国名 تصديق 日本の旧国名 تلفظ ها