ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از agparbeng به Bagnoska)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ agparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ mailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ malutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ manenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ IlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ nadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ SabongkaSabongka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ napusaksaknapusaksak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ LiwliwadakaLiwliwadaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ marigrigatmarigrigat [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ LiwliwadaLiwliwada [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ ragsakragsak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ ap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ KapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ balasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ DayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ kapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ KupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ matulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ napintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ TaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ singpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ agrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ SingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ pagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ PagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ IlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ patiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ BagnoskaBagnoska [ilokana, Iloco song, balasang]