ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از kadakuada به Magustuan)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ kadakuadakadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kunankunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nga'gsasaritanga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kamatiskamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ tarongtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ AddadaAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ tawatawa
 • ضبط تلفظ idiayidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ AgtatamdagkamAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bigbigatbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ i ngarudi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ paryaparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ immisemimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ maladagamaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ ubbingubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ agbasbasaagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nangnangrunanangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ adudaaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ tattaotattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dagitidagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ salun-atdasalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ mangmangtedmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ napalangguadkanapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sikasika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • ضبط تلفظ simmungbatsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ atipaenatipaen [saluyot, jute, Iloco song]
 • ضبط تلفظ NabaknangNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • ضبط تلفظ siasinosiasino [saluyot, jute, Iloco song]
 • ضبط تلفظ MagustuanMagustuan [saluyot, jute, Iloco song]