ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از umasping به malem)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ umaspingumasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ maraniaganmaraniagan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ lumabbagalumabbaga [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ pingpingpingping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nakaitangpakannakaitangpakan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kallidmokallidmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kaslakasla [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bituenbituen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ ngatanngatan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kenkankenkan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ imparaburimparabur [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ DiosDios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • ضبط تلفظ kaaspingkaasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ binukbukudambinukbukudam [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ aminenaminen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ talugadingtalugading [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ agmisuotkaagmisuotka [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ napintaskanapintaska [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bingiembingiem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bibigmobibigmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sakasaka [nagsaway a pintasmo, Iloco song, water-bearer, to blame, cat]
 • ضبط تلفظ umisemumisem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dagusdagus [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ marfilmarfil [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ daegendaegen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ buokbuok [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ pangulkulotenpangulkuloten [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kidaymokidaymo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bullalayawbullalayaw [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]