ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از tulod به pintasmo)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ tulodtulod [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ tultuludentultuluden [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ kantokanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, zoning, names of places in Indonesia]
 • ضبط تلفظ naalumamaynaalumamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ pagammuanenpagammuanen [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ mailibaymailibay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ makaturogmakaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ turogturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ rupamrupam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ paniopanio [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, toalla]
 • ضبط تلفظ dinakantodinakanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ kagatenkagaten [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ lamoklamok [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • ضبط تلفظ maimasmontomaimasmonto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ maturogmaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ naimasnaimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ nananamnananam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ nagimasnagimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ AnnayAnnay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Towns - France]
 • ضبط تلفظ pusopuso [verbo]
 • ضبط تلفظ anayanay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • ضبط تلفظ nasaemnasaem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ naut-utnaut-ut [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ la unayla unay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ itdemitdem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ pannaranaypannaranay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ kaasiakkaasiak [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ maidasaymaidasay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ nagsawaynagsaway [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • ضبط تلفظ pintasmopintasmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]