ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از napusaksak به Siak)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ napusaksaknapusaksak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ SabongkaSabongka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ nadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ IlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ manenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ malutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ mailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ InkayInkay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ agparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ ap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ KapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ patiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ PagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ pagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ SingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ agrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ singpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ TaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ napintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ matulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ KupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ kapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ DayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ balasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ IlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • ضبط تلفظ gagayyemgagayyem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kadakaykadakay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kaimasankaimasan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • ضبط تلفظ SiakSiak [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, Pangasinan]