ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از tapno به sinamay)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ kadkad
 • ضبط تلفظ ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • ضبط تلفظ naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • ضبط تلفظ palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]