ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از sadin به ilukatmo)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • ضبط تلفظ ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dissodisso
 • ضبط تلفظ sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ tata [father, Dad]
 • ضبط تلفظ kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ imdengamimdengam [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ daytodayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ 'toy'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ umas-asugumas-asug [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ AgrayoAgrayo [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sadiamsadiam [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ PanunotemPanunotem [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ DikaDika [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ pagintultulnganpagintultulngan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Bible Name, first names]
 • ضبط تلفظ kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]