ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از Samsam-itek به uray)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • ضبط تلفظ palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ AlaemAlaem [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kutsilyokutsilyo [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ abriemabriem [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ toytoy [noun, verb]
 • ضبط تلفظ barukongkobarukongko [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ kadkad
 • ضبط تلفظ darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ PusokPusok [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • ضبط تلفظ urayuray [Pamulinawen, Iloco song]