ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از imnas به diay)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ imnasimnas [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ umulogakumulogak [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ mapanmapan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ magmagnamagmagna [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ raniagmoraniagmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ gapugapu [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bentanabentana [Manang Biday, Iloco song, window]
 • ضبط تلفظ ikalumbabamikalumbabam [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kitaemkitaem [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kinayawankinayawan [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ matayakonmatayakon [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dinakdinak [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kaasiankaasian [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ SiasinnoSiasinno [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ aglabaslabasaglabaslabas [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ hardinkohardinko [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ pagay-ayamakpagay-ayamak [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Biblical Name, first names]
 • ضبط تلفظ ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]