ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از agayat به ken)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ tata [father, Dad]
 • ضبط تلفظ nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • ضبط تلفظ urayuray [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • ضبط تلفظ ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dissodisso
 • ضبط تلفظ sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ adda't ditoyadda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ mabuybuyakmabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ NgemNgem [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ manlaengmanlaeng [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sabalisabali [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ liwliwakliwliwak [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ daytadayta [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sudimsudim [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kenken [is possible, can, male names, Iloco song, Pamulinawen, know]