ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از isublinanto به naumagen)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

606 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ isublinantoisublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagmarkanagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ namarkaannamarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagankonaganko [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nabordaannabordaan [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nangatonangato [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ gaw-atengaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • ضبط تلفظ dayadaya [female names, Indian names, india, Iloco song, Manang Biday, name, noun, kurdish noun]
 • ضبط تلفظ agalakantoagalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bunga'tbunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ lansoneslansones [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kitakita
 • ضبط تلفظ nababanababa [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dimodimo [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sinampusosinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • ضبط تلفظ naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]