ايلوكو واژه های تلفظ نشده (از Kayo به lelong)

زبان: ايلوكو [Ilokano] بازگشت به ايلوكو

607 واژه های تلفظ شده. بازگشت به ايلوكو [Ilokano]
 • ضبط تلفظ KayoKayo [Bannatiran, Iloco song, company names, names, anime]
 • ضبط تلفظ AniaAnia
 • ضبط تلفظ papanampapanam [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ ayaaya [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ aya'taya't [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ agsina sadinoagsina sadino [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagsisinanagsisina [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagsinanagsina [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ simminasimmina [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ suminasumina [Bannatiran, Iloco song, Polish towns and villages]
 • ضبط تلفظ suminakansuminakan [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ agdissuagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagdissunagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ saydiaysaydiay [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ dungngudungngu [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ dungngodungngo [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • ضبط تلفظ matumpunganmatumpungan [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ lidayliday [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kauddiankauddian [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ naudinaudi [Bannatiran, Iloco song, verb]
 • ضبط تلفظ maudimaudi [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kamaudianankamaudianan [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ babawyembabawyem [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ panawampanawam [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ patuluyanpatuluyan [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ panggepmopanggepmo [Bannatiran, Iloco song]
 • ضبط تلفظ agsapulkaagsapulka [Iloco song, ayat, ubing]
 • ضبط تلفظ lelonglelong [Iloco song, ayat, ubing]