ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Philippines (از Pilipinas به Badoc)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Philippines تصديق Philippines تلفظ ها