ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Our Father (از iti به taraonmi)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Our Father تصديق Our Father تلفظ ها