ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به numbers (از agkapat به walopulo)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: numbers تصديق numbers تلفظ ها