ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Number

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Number تصديق Number تلفظ ها