ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun (از Manila به ado)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها

5 كلمات برچسب زده شده با عنوان "noun". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا