ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به naraniag a bulan (از aklunem به aklunem)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: naraniag a bulan تصديق naraniag a bulan تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "naraniag a bulan". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا