ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Manang Biday (از به )

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Manang Biday تصديق Manang Biday تلفظ ها

57 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Manang Biday".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟