ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به katuday (از به )

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: katuday تصديق katuday تلفظ ها

23 كلمات برچسب زده شده با عنوان "katuday".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟