ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Ilocos Norte (از Sarrat به Darat)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Ilocos Norte تصديق Ilocos Norte تلفظ ها