ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Ilocos Norte

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Ilocos Norte تصديق Ilocos Norte تلفظ ها