ايلوكو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Ama-mi (از nga به kadakami)

زبان: ايلوكو [ilo] بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Ama-mi تصديق Ama-mi تلفظ ها