زبان: ايلوكو [ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Ama-mi

تصديق Ama-mi تلفظ ها