زبان:

نوسو

[ꆇꉙ]

بازگشت به نوسو

36 واژه های تلفظ شده.