زبان:

نوسو

[ꆇꉙ]

بازگشت به نوسو

34 واژه های تلفظ شده.