ايگبو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به month

زبان: ايگبو [ig] بازگشت به ايگبو

دسته بندی: month تصديق month تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "month". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا