ايگبو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first name

زبان: ايگبو [ig] بازگشت به ايگبو

دسته بندی: first name تصديق first name تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "first name". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا