ايگبو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به clothing

زبان: ايگبو [ig] بازگشت به ايگبو

دسته بندی: clothing تصديق clothing تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "clothing".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟