ايگبو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ايگبو [Igbo] پيوستن به تلفظ های ايگبو

  • شمار متكلمان: 18.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 53
  • واژه‌های تلفظ شده: 351
  • واژه‌های تلفظ نشده: 123

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید