ايگبو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ايگبو [Igbo] پيوستن به تلفظ های ايگبو

  • شمار متكلمان: 18.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 47
  • واژه های تلفظ شده: 237
  • واژه های تلفظ نشده: 189