ارمنی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ارمنی [Հայերեն] پيوستن به تلفظ های ارمنی

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 189
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.541
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.681