ارمنی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ارمنی [Հայերեն] پيوستن به تلفظ های ارمنی

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 185
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.471
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6.403