مجارستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به metro stations

زبان: مجارستانی [hu] بازگشت به مجارستانی

دسته بندی: metro stations تصديق metro stations تلفظ ها