مجارستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 1956 revolution

زبان: مجارستانی [hu] بازگشت به مجارستانی

دسته بندی: 1956 revolution تصديق 1956 revolution تلفظ ها