مجارستانی راهنمای تلفظ

[Magyar]

پيوستن به تلفظ های مجارستانی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.588
  • واژه‌های تلفظ شده: 64.833
  • واژه‌های تلفظ نشده: 148
  • مجارستانی عكس از Ivanhoe