مجارستانی راهنمای تلفظ

[Magyar]

پيوستن به تلفظ های مجارستانی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.864
  • واژه‌های تلفظ شده: 66.627
  • واژه‌های تلفظ نشده: 739
  • مجارستانی عكس از Ivanhoe