مجارستانی راهنمای تلفظ

[Magyar]

پيوستن به تلفظ های مجارستانی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.320
  • واژه‌های تلفظ شده: 60.898
  • واژه‌های تلفظ نشده: 16
  • مجارستانی عكس از Ivanhoe