مجارستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مجارستانی [Magyar] پيوستن به تلفظ های مجارستانی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.522
  • واژه های تلفظ شده: 41.658
  • واژه های تلفظ نشده: 2.031
مجارستانی

عكس از 13bobby