مجارستانی راهنمای تلفظ

[Magyar]

پيوستن به تلفظ های مجارستانی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.652
  • واژه‌های تلفظ شده: 65.531
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1
  • مجارستانی عكس از Ivanhoe