چينی شيانگ واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به science

زبان: چينی شيانگ [hsn] بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: science تصديق science تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "science".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟