چينی شيانگ واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Chinese

زبان: چينی شيانگ [hsn] بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: Chinese تصديق Chinese تلفظ ها