چينی شيانگ واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 湘语

زبان: چينی شيانگ [hsn] بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: 湘语 تصديق 湘语 تلفظ ها